Genome-wide regulation of 5hmC, 5mC, and gene expression by Tet1 hydroxylase in mouse embryonic stem cells

Yufei Xu, Feizhen Wu, Li Tan, Lingchun Kong, Lijun Xiong, Jie Deng, Andrew J. Barbera, Lijuan Zheng, Haikuo Zhang, Stephen Huang, Jinrong Min, Thomas Nicholson, Taiping Chen, Guoliang Xu, Yang Shi, Kun Zhang, Yujiang Geno Shi

Mol Cell 42(4) (2011): 451-64

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> Fix publications statics loading